Podzimní občasník farnosti POPICE 2012

28.10.2012 15:15
PODZIMNÍ OBČASNÍK FARNOSTI POPICE 2012

 

Letošní událostí č. 1  bude v naší farnosti  udělování svátosti biřmování.

V neděli 4. listopadu 2012 v 11 hodin při slavnostní mši svaté přijmou biřmovanci tuto svátost z rukou generálního vikáře brněnské diecéze Mons. Mgr. Jiřího Mikuláška.

O hudební doprovod této slavnosti se postará schola  „Pondělní šichta“ z Uherčic. Všichni jste srdečně zváni! Příležitost ke svátosti smíření  v Popicích bude ve čtvrtek a pátek přede mší svatou. Dále v sobotu v 16 hodin.

A co to vlastně je biřmování?

Biřmování je svátost, která dovršuje křest  a ve které jsme zahrnováni dary Ducha svatého. Ten, kdo se svobodně rozhodne žít životem Božího dítěte a kdo požádá o Ducha Svatého skrze vkládání rukou a pomazání křižmem,  dostane sílu stát se svědkem Boží lásky. Stává se tak plnohodnotným a zodpovědným členem katolické církve. Při biřmování je duši pokřtěného člověka vtištěna nesmazatelná pečeť, kterou lze přijmout pouze jedenkrát a která působí vzrůst křestní milosti. Víme z Bible, že seslání Ducha sv. úplně proměnilo apoštoly. Na vše se začali dívat z jiné perspektivy a lépe rozuměli Božímu slovu. I v nebezpečí se cítili radostní a šťastní a to v nich způsobil Duch svatý. Duch sv. takto může působit i v našem životě. Nezbaví nás problémů, ale dá nám sílu k novému postoji a pohledu na věc. Je to úžasná síla, která je nám dána ve chvíli přijetí svátosti biřmování.

O Dary Ducha sv. však máme usilovat celý život. Z Písma sv. víme, že je sedm darů Ducha svatého; jsou to: moudrost, rozum, rada, síla, umění, zbožnost a bázeň Boží (Iz 11,2).  Dary samotné však často nestačí, pokud neneseme ovoce. Ovocem Ducha je láska, radost,  pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. (Gal 5,22)

Když se chystáme doma něco oslavit, většinou tomu předcházejí velké přípravy. Uklízíme, pečeme, myslíme na  oslavence a přejeme si, aby vše proběhlo ke spokojenosti  všech. Stejně tak by to mělo být i v naší širší farní rodině. Naši budoucí biřmovanci se již téměř rok připravují na tuto slavnost. Podpořme tedy jejich snahu modlitbou za ně. Můžeme se třeba denně pomodlit  desátek růžence s tajemstvím - Který nám Ducha svatého seslal  - nebo se připojit k modlitbě Svatodušní novény. Novéna je devítidenní modlitba na určitý úmysl. Budeme se ji denně  modlit od pátku 26.10. do soboty 3.11.  Připravený text Novény najdete vzadu v kostele.

 

Ohlédnutí za celostátním setkáním mládeže ve Žďáře 2012:

Celostátní setkání mládeže (CSM) je akce, kterou v rámci celé řady států pořádá římsko- katolická církev.Je určena pro mládež ve věku 14-30 let. Smyslem setkání je pomoci mladým lidem upevnit jejich vztah s Bohem a nalézt inspiraci pro další život. Setkání je doprovázeno bohatým, duchovně a kulturně zaměřeným programem a v naší zemi se konalo již po páté, tentokrát ve Žďáře nad Sázavou. Sešlo se zde kolem 6ti tisíc mladých. Z naší farnosti se na toto setkání vypravilo 5 účastníků. Hned po příjezdu do Žďáru jsme měli radost, že máme ubytování kousek od nádraží. Méně veselé bylo zjištění, že budeme muset nejméně dvakrát denně absolvovat půlhodinovou procházku k hlavnímu pódiu J Setkání jsme zahájili 14.8.2012 mší svatou, pak následoval program  u hlavního pódia, kde jsme trávili většinu času. Středa probíhala ve znamení přednášek a workshopů. Na výběr bylo 30 různých přednášek z osmi tematických okruhů. Každý si našel, co ho zajímá. My jsme si užili přednášku Jiřího Stracha s tématem: Jak svědčit o Kristu mezi nevěřícími. Přednáška byla zábavná, ale také přínosná. Večer jsme zase měli program u hlavního pódia. Modlili jsme se růženec a vyslechli si kázání Mons. Jana Vokála na téma dne: Sestoupí na Tebe Duch Svatý. Čtvrteční program byl rozdělený na diecéze. V rámci setkání naší Brněnské diecéze jsme diskutovali o lásce, což bylo ostatně tématem celého čtvrtečního dne. Odpoledne jsme byli na koncertě. Opět jsme si mohli vybrat z několika různých žánrů od folku až po vážnou hudbu. My jsme si vybrali skupinu Michael z Lanškrouna. Michael je křesťanská white-rocková skupina. Všem se nám to moc líbilo. Večer jsme slyšeli o bl. Chiaře Luce Badano . Z Itálie nám o ní přijeli vyprávět její rodiče a přátelé. Chiara byla obyčejná dívka, v 17 letech onemocněla rakovinou kostí. Její život a odevzdanost do vůle Boží je inspirací a příkladem mnoha lidem. Loni, 20 let po své smrti, byla papežem Benediktem XVI. blahořečena. V pátek byla možnost osobní zpovědi či setkání s knězem a možnost soukromé křížové cesty. Téma dne bylo  radost. V sobotu byla pouť rodin.Měli jsme možnost  setkat se  s našimi rodinami, které za námi přijely. Navštívili jsme Zámek a kostel Sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Byla tam různá divadelní představení. Dozvěděli jsme se toho hodně o sv. Ambroži, patronu včelařů. Večer jsme se jako vždy sešli u hlavního pódia. Na večerní vigilii a následné obnově biřmování vládla krásná atmosféra. Tématem  dne byl pokoj. Nedělní ráno bylo vyplněné balením posledních kousků oblečení,  a přípravou na odjezd.  Setkání jsme zakončili mší, na které bylo biřmováno 7 zástupců všech diecézí a zběsilým úprkem na vlak, který jsme naštěstí stihli.  Téma dne: Přijměte Ducha Svatého. Ze setkání si odnášíme jen pozitivní pocity, spoustu nových přátel a snad jsme i o trošku duchovně vyspělejší, než když jsme do Žďáru přijížděli. Díky všem, kteří nás podporují, abychom se takto mohli setkávat.

**********************************************************************************

A ještě pár pozvánek:

I letos  se  můžeme společně setkat na farním dni. Bude se konat  v neděli 2.prosince 2012 od 15hod na faře. A protože svatý otec Benedikt XVI.  vyhlásil tento rok rokem víry budete mít příležitost setkat se se svatými Cyrilem a Metodějem . Těšíme se na setkání s vámi!!!

 

Připravujeme:
Leží vám doma pěkné křesťanské knížky? Byli byste ochotni je na nějaký čas (6-12měsíců)půjčit? Tak neváhejte a přineste je v neděli do kostela. Přivítáme beletrii i knihy k zamyšlení. V rámci malé farní knihovničky si pak budete moci tyto knížky půjčit 1xměsíčně na faře. 
Od ledna bychom rádi rozjeli také projekt Farní kafárnička. 1x měsíčně by byla fara otevřena pro společné setkání, příležitost k posezení a pobesedování, popřípadě shlédnutí křesťanského filmu. K dispozici bude káva, čaj a drobné občerstvení.

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode