Občasník farnosti Popice - listopad 2011

11.11.2011 09:56
Občasník farnosti Popice
Listopad 2011

 

Jeden by řekl, že v těch našich Popicích vychází farní občasník vždycky jen

v listopadu. A je to tak!  Což o to, novinek by bylo během roku dost, však po

nedělní mši svaté to před kostelem bzučí jako v úlu.Jen statečných psavců

se nám nedostává.

Letošní listopad nás tedy dohnal, v zádech mu funí bratříček prosinec. Jak s tímhle obdobím naložíme? Blíží se

svátek našeho společného patrona svatého Ondřeje, máte taky chuť ho oslavit?

 

Zveme Vás tímto na FARNÍ SVATOONDŘEJSKÉ ODPOLEDNE. Připravujeme ho pro všechny na neděli 4.12.2011 mezi 15 a 18 hodinou na faře.

Přijďte si přátelsky pobesedovat s otcem Jiřím a ostatními farníky. K mání budou teplé nápoje podle chuti, dobroty na stůl se také jistě nějaké sejdou. Chcete-li, přineste s sebou na ochutnání nějakou svou domácí dobrotu. Na loňském setkání se stoly doslova prohýbaly, pamatujete? Součástí tohoto setkání bude i výstava fotografií. Máte-li doma nějaké fotografie zachycující náš kostel, kapličku nebo faru, žádáme Vás o jejich zapůjčení. Vyberte i fotografie z brigád při opravách, ze křtin, svateb, pohřbů. Na zadní stranu uveďte Vaše jméno a datum případně událost, při které byla fotografie pořízena. K fotografiím budeme maximálně šetrní, v pořádku Vám je vrátíme. Můžete je začít přinášet do sakristie do připravené schránky nebo je osobně předejte otci Jiřímu. Těšíme se na společné vzpomínání nad vystavenými záběry z dávné i čerstvé historie. Na farní sváteční odpoledne se těší a připravují i nejmenší děti. Poctivě nacvičují své písničky, aby Vám některé předvedly. Brzy je uslyšíme také při některých bohoslužbách. Ti, kteří si netroufají na zpívání, mohou ostatní překvapit a potěšit svým obrázkem. Pobídněte doma děti, ať zkusí nakreslit svatého Ondřeje! Přineste obrázky pak také s sebou, vystavíme je mezi fotografie. Během odpoledne si děti budou moci v zadní klubovně pod vedením starších zahrát hry i něco tvořit.

 

Těší se na Vás

organizátorky ze skupiny Modliteb matek

 

**********************************************************************************************************************************

M I N I     S C H O L I Č K A

Hledáme další malé zpěváčky ve věku 2 – 10 let!

Přijďte si vždy v pondělí v 17 hodin na faru zazpívat. Naučíte se nové jednoduché ukazovací dětské

písničky. Ochotně a skvěle vede Veronika Melkusová.

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 
JE VENKU ZIMA? HURÁ DO TĚLOCVIČNY!

Kdy: každý pátek od 17 – 19 hodin (mimo školní prázdniny)

Kde: tělocvična ZŠ Popice

Co:   prostor ke hrám s míčem, proběhnutí, řádění na žíněnkách…

Kdo: rodiče s dětmi, prarodiče s vnoučaty, velcí, malí

Začínáme: pátek 18.11.2011

Čerstvou novinkou pro rodiny z našeho farního společenství budou pravidelné páteční dvouhodinovky tělocvičně. Děti mají i v zimě hromady energie a venku na sněhu je brzy zima, tma. Přijďte se tedy zabavit do vyhřáté tělocvičny. Se vstřícným svolením paní ředitelky budeme moci využívat nejen prostor ale i vybavení tj. míče, lavičky, žíněnky.

Několik pravidel pro účastníky:

-         děti musí být v doprovodu dospělé osoby,

-         přezůvky (tenisky s bílou podrážkou, menší děti papučky),

-         každý rodič plně zodpovídá za své děti,

-         každý plně zodpovídá za případnou způsobenou škodu,

-         všichni se chovají maximálně šetrně k prostorám i vybavení ZŠ.

****************************************************************************************************

Farní info

V první polovině letošního roku proběhlo několik setkání farníků, na kterých se zabývali návrhy jak zrekonstruovat farní budovu. Podle jejich požadavků vypracoval ing. arch. M. Štěpán Studii k rekonstrukci budovy fary. Tato studie byla již zaplacena částkou      84.720,-Kč. (Na úhradu se farníci složili částkou 70.553,-Kč, dále byl použit výtěžek z loňského Farního dne tj. 14.167,-Kč.)

Vypracovaná studie je pro všechny k nahlédnutí na faře.

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Adventní řetěz 2011

Letos se v době adventní namísto losovaných úkolů můžete přidat ke společnému řetězu dobrých skutků. Už od  první adventní neděle bude vzadu v kostele připravena zásoba papírových srdcí. Vezměte si po jednom kousku za svou účast na mši svaté. Stejně tak si vezměte papírové srdce za každý byť malý dobrý skutek, který jste vykonali pro někoho druhého. Postupně z nich společně vytvoříme vpředu u bočního oltáře řetěz. Odměňte se papírovým srdcem i za jakýkoliv uskutečněný osobní sebezápor.

 

Adventní doba nás vybízí k bdělosti, je časem, kdy máme připravovat cestu Pánu, vyrovnávat mu stezky. Advent je aktivní přípravou na příchod Ježíše Krista – o vánocích i na konci věků. V rodinách dnes probíhají spíše přípravy na vánoční hodování. My však chceme slavit narození Božího syna. Srdce znamená naši lásku k němu, kterou projevujeme dobrými skutky, postem či modlitbou.

 

 

Adventní zamyšlení

Na adventním věnci hořely čtyři svíce. Bylo ticho, takové ticho, že bylo slyšet, jak svíce mezi sebou potichoučku mluví. První svíce vzdychla: „Já se jmenuji POKOJ. Mé světlo hoří, ale lidé pokoj nemají, nechtějí mě! Na mnoha místech ve světě je válka, v mnoha rodinách a v mnoha vztazích nevládne pokoj.“

Její světlo bylo stále menší a menší, až docela zhaslo. Druhá svíce řekla: „Moje jméno je VÍRA. Ale jsem už přebytečná. Lidé nechtějí o Bohu nic slyšet. Myslí si, že Boha nepotřebují. Už není potřeba, abych svítila“.

A také druhá svíce zhasla Tiše a smutně se přihlásila ke slovu i třetí svíce. „Mně říkají LÁSKA. Už nemám sílu hořet. Lidé mne dávají stranou. Moje jméno používají pro věci, které jsou sobectvím, a ne láskou. Vidí jen sami sebe a ne druhé lidi, které by měli milovat. Nedokážou pro druhé nic obětovat“.

Její mihotavý plamínek zablikal a zhasl.

Do místnosti přišlo dítě. Podívalo se na svíce a řeklo: „Ale vy přece máte hořet, nemáte být vyhaslé!“ Bylo mu do pláče.

V tu chvíli se přihlásila čtvrtá svíce. „Neboj se! Pokud svítím já, můžeme znovu zapálit i ty ostatní. Jmenuji se NADÉJE.

Dítě vzalo opatrně svíci do rukou a znovu zapálilo tři zbývající.

POKOJ, VÍRU, LÁSKU i NADĚJI í syn, Ježíš Kristus, na jehož narození se připravujeme.

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode