Kontaktujte nás

Diskusní téma: Napište nám

Datum 20.02.2011
Vložil Pavel
Titulek přikázání štěstí

Tato slova údajně pověděl svým učedníkům Ježíš Nazaretský v době putování po
# # Egyptě.
# # Fragmenty těchto ponaučení jsou zachyceny v kanonických evangeliích.
# # Celé jsou zaznamenány v takzvaných kumránských svitcích, jež byly nalezeny v
# # Palestině u Mrtvého moře v polovině dvacátého století.
# #
# #
# # Přikázání štěstí
# #
# # Když sešel z hory, kde přivítal východ Slunce, řekli ti, kdo se shromáždili u
# # úpatí hory:
# #
# # Jsi pro nás zdroj inspirace. Tvá slova mění srdce a tvá moudrost rozjasňuje
# # rozum.
# # Toužíme ti naslouchat. Pověz nám, kdo jsme?
# #
# # Usmál se a řekl:
# #
# # Jste světlo světa.
# # Jste hvězdy. Jste chrám pravdy.
# # V každém z vás je Vesmír.
# # Podřiďte rozum srdci, ptejte se svého srdce, poslouchejte skrz svou Lásku.
# # Blažení jsou ti, kdo znají jazyk bytí.
# #
# # Jaký je smysl života?
# #
# # Život je cesta, smysl i odměna.
# # Život je tanec lásky.
# # Vaše poslání je rozkvést.
# # Být je veliký dar.
# # Váš život je součástí historie Vesmíru.
# # Život je krásnější než všechny teorie.
# # Život je důvod k oslavě.
# # Život je cenný sám o sobě.
# # Život se odehrává v přítomnosti a smysl přítomnosti je být v ní přítomen.
# #
# # Proč nás pronásleduje neštěstí?
# #
# # Co jste zaseli, to také sklízíte.
# # Neštěstí je vaše volba.
# # Chudoba je výtvor člověka.
# # Hořkost je plod nevědomosti.
# # Když obviňujete, ztrácíte sílu.
# # Když po něčem toužíte, zaháníte štěstí.
# # Probuďte se.
# # Žebrák je ten, kdo si neuvědomuje sám sebe.
# # Ti, kdo nenajdou vnitřní království, jsou bezdomovci.
# # Kdo zbytečně plýtvá časem, stává se ubožákem.
# # Nedělejte ze svého života živoření.
# # Nedovolte davu, aby zničil vaši duši.
# # Ať bohatství není vaším prokletím.
# #
# # Jak přemoci neštěstí?
# #
# # Neodsuzujte se.
# # Nezříkejte se sami sebe, neboť jste božští.
# # Nesrovnávejte a nerozdělujte.
# # Za všechno děkujte.
# # Radujte se, neboť radost koná zázraky.
# # Milujte se, neboť kdo miluje sám sebe, miluje i ostatní.
# # Blahořečte nebezpečí, neboť odvážní nalézají blaženost.
# # Modlete se, pociťujete-li radost, a neštěstí se vás nedotkne.
# # Modlete se, ale neobchodujte s Bohem.
# # A vězte, že vychvalování je pro duši nejlepší modlitba a štěstí je nejlepší
# # strava.
# #
# # Jak dosáhneme štěstí?
# #
# # Šťastní jsou ti, kdo jsou vděční.
# # Šťastní jsou ti, kdo jsou klidní.
# # Šťastní jsou ti, kdo našli ráj v sobě samém.
# # Šťastní jsou ti, kdo přijímají dary s radostí.
# # Šťastní jsou ti, kdo hledají.
# # Šťastní jsou ti, kdo jsou probuzení.
# # Šťastní jsou ti, kdo naslouchají hlasu Božímu.
# # Šťastní jsou ti, kdo naplňují svá poslání.
# # Šťastní jsou ti, kdo poznali jednotu.
# # Šťastní jsou ti, kdo se meditací přibližují k Bohu.
# # Šťastní jsou ti, kdo žijí v harmonii.
# # Šťastní jsou ti, kdo vidí krásu světa.
# # Šťastní jsou ti, kdo se otevřeli Slunci.
# # Šťastní jsou ti, kdo plynou jako řeky.
# # Šťastní jsou ti, kdo jsou připraveni přijmout štěstí.
# # Šťastní jsou ti, kdo jsou moudří.
# # Šťastní jsou ti, kdo si uvědomují sami sebe.
# # Šťastní jsou ti, kdo milují.
# # Šťastní jsou ti, kdo vychvalují život.
# # Šťastní jsou ti, kdo tvoří.
# # Šťastní jsou ti, kdo jsou svobodní.
# # Šťastní jsou ti, kdo odpouštějí.
# #
# # V čem je tajemství hojnosti?
# #
# # Váš život je nejcennější šperk v klenotnici Boha.
# # Bůh je šperk lidského srdce.
# # Bohatství uvnitř vás je nesmírné a hojnost kolem vás nevyčerpatelná.
# # Čím více dáváte, tím více dostáváte.
# # Svět je dost bohatý, aby se každý stal bohatým.
# # Nevyčítejte si bohatství.
# # Štěstí stojí na prahu vašeho domu.
# # Otevřete se hojnosti a přeměňte vše v životě ve zlato.
# # Blažení jsou ti, kdo našli poklad v sobě samém.
# #
# # Jak žít ve světle?
# #
# # Žijte naplno každý okamžik svého života.
# # Život, který není prožit naplno, vyvolává zatrpklost.
# # Vězte, že co je uvnitř, to je i vně.
# # Temnota světa pochází z Temnoty v Srdci.
# # Člověk je zárodek Slunce.
# # Meditace o Bohu je rozpuštění se ve Světle.
# # Jasná mysl je jako záře tisíci Sluncí.
# # Blažení jsou ti, kdo touží po Světle.
# #
# # Jak dosáhnout harmonie?
# #
# # Žijte prostě.
# # Nikomu neškoďte.
# # Nezáviďte.
# # Ať vás pochybnosti očišťují, ale neoslabují.
# # Zasvěťte život kráse.
# # Tvořte kvůli tvoření, ale ne kvůli ocenění.
# # Jednejte s bližními otevřeně.
# # Změňte minulost.
# # Přinášejte do Světa něco nového.
# # Naplňte tělo Láskou.
# # Staňte se energií Lásky.
# # Láska vše oduševňuje.
# # Kde je láska, tam je Bůh.
# #
# # Jak dosáhnout dokonalého života?
# #
# # Šťastný člověk dokáže změnit mnoho lidí.
# # Nešťastní zůstávají otroky.
# # Štěstí miluje svobodu.
# # Radost je tam, kde je svoboda.
# # Pochopte podstatu štěstí.
# # Otevřete se světu a svět se vám otevře.
# # Jestliže přestanete být v opozici, stanete se vládcem.
# #
# # Jaká je podstata reality?
# #
# # „Já" je jméno Věčnosti.
# # Uvědomění si sama sebe jsou dveře do vyšší reality.
# # Uvědomění si sama sebe je klíč k přeměně.
# # Když najdete odpověď na otázku „Kdo jsem?", odpovíte si na všechny otázky.
# # Stanete se příčinou svého štěstí.
# #
# # A podíval se na všechny s láskou a dodal:
# #
# # „Ticho mnohé odhalí.
# # Buďte sami sebou.“

Datum 28.04.2010
Vložil Pavel
Titulek Je Ježíš Bůh? Tvrdil někdy Ježíš, že je Bůh?

Otázka: Je Ježíš Bůh? Tvrdil někdy Ježíš, že je Bůh?

Odpověď: V Bibli není žádný záznam o tom, že Ježíš by někdy doslovně řekl: „Já jsem Bůh.” To však neznamená, že tomu tak není a že to On sám nehlásal. Kupříkladu Ježíšova slova v evangeliu Janově 10:30: „Já a Otec jsme jedno." Na první pohled se možná nezdá, že tento výrok obsahuje tvrzení, že je Bohem. Všimněme si ale reakci Židů na tenhle výrok: „Nechceme tě kamenovat pro dobrý skutek, ale pro rouhání: jsi člověk a tvrdíš, že jsi Bůh.” (Jan 10:33) Židé pochopili Ježíšův výrok jako tvrzení, že je Bůh. V následujících verších Ježíš Židy nepřesvědčuje například tím, že by řekl: „Já nejsem Bůh”. To naznačuje, že Ježíš skutečně chce říct, že je Bohem, kdy říká: „Já a Otec jsme jedno”. Jan 8:58 je další příklad. Ježíš říká: „Amen, amen, pravím vám, dříve než se Abraham narodil, já jsem.” A reakce Židů je taková, že berou kamení a chtějí Ježíše kamenovat (Jan 8:59). Proč by Židé chtěli Ježíše kamenovat, kdyby neřekl něco, o čem oni byli přesvědčeni, že je to rouhání, jmenovitě, že o sobě tvrdil, že je Bůh?

Jan 1:1 říká, že „to Slovo bylo Bůh”. Jan 1:14 hovoří, že „Slovo se stalo tělem”. To jasně naznačuje, že Ježíš je vtěleným Bohem. Skutky 20:28 říkají: „Dávejte pozor na sebe i na celé stádo, abyste byli pastýři Boží církve, kterou si Bůh získal krví svého vlastního Syna.” Kdo si získal církev svou vlastní krví? Byl to Ježíš. Skutky 20:28 říkají, že Bůh si získal svou církev vlastní krví. A proto je Ježíš Bůh!

Tomáš, učedník, vyhlašuje o Ježíši: „Můj Pán a můj Bůh.” (Jan 20:28) Ježíš jej neopravuje. Titus 2:13 nás povzbuzuje, abychom očekávali příchod našeho Boha a Spasitele – Ježíše Krista (také v 2. Petrův 1:1). V listě Židům 1:8 Otec vyhlasuje o Ježíši: „O Synovi však: Tvůj trůn, Bože, je na věky věků a žezlo práva je žezlem tvého království.”

V Zjevení anděl přikazuje apoštolu Janovi, aby uctíval jediného Boha (Zjevení 19:10). Několikrát je Ježíš v Písmu uctíván (Matouš 2:11; 14:33; 28:9,17; Lukáš 24:52; Jan 9:38). Nikdy nekárá lidi, že jej uctívají. Kdyby Ježíš nebyl Bohem, řekl by lidem, aby jej uctíval tak, jak to řekl i anděl v Zjevení. Je taky mnoho jiných veršů a pasáží v Bibli, které svědčí o Ježíšově božství.

Nejdůležitějším argumentem, že Ježíš musí být Bůh, je, že kdyby jím nebyl, Jeho smrt by nepostačovala na splacení dluhu celého světa (1. Janovův 2:2). Jedině Bůh mohl zaplatit tento nekonečný dluh. Jedině Bůh mohl vzít hříchy celého světa (2. Korintským 5:21), zemřít a být vzkříšen – a tak zvítězit nad hříchem a smrtí.

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode