Diskusní téma: Napište nám

Datum 28.04.2010
Vložil Pavel
Titulek Je Ježíš Bůh? Tvrdil někdy Ježíš, že je Bůh?

Otázka: Je Ježíš Bůh? Tvrdil někdy Ježíš, že je Bůh?

Odpověď: V Bibli není žádný záznam o tom, že Ježíš by někdy doslovně řekl: „Já jsem Bůh.” To však neznamená, že tomu tak není a že to On sám nehlásal. Kupříkladu Ježíšova slova v evangeliu Janově 10:30: „Já a Otec jsme jedno." Na první pohled se možná nezdá, že tento výrok obsahuje tvrzení, že je Bohem. Všimněme si ale reakci Židů na tenhle výrok: „Nechceme tě kamenovat pro dobrý skutek, ale pro rouhání: jsi člověk a tvrdíš, že jsi Bůh.” (Jan 10:33) Židé pochopili Ježíšův výrok jako tvrzení, že je Bůh. V následujících verších Ježíš Židy nepřesvědčuje například tím, že by řekl: „Já nejsem Bůh”. To naznačuje, že Ježíš skutečně chce říct, že je Bohem, kdy říká: „Já a Otec jsme jedno”. Jan 8:58 je další příklad. Ježíš říká: „Amen, amen, pravím vám, dříve než se Abraham narodil, já jsem.” A reakce Židů je taková, že berou kamení a chtějí Ježíše kamenovat (Jan 8:59). Proč by Židé chtěli Ježíše kamenovat, kdyby neřekl něco, o čem oni byli přesvědčeni, že je to rouhání, jmenovitě, že o sobě tvrdil, že je Bůh?

Jan 1:1 říká, že „to Slovo bylo Bůh”. Jan 1:14 hovoří, že „Slovo se stalo tělem”. To jasně naznačuje, že Ježíš je vtěleným Bohem. Skutky 20:28 říkají: „Dávejte pozor na sebe i na celé stádo, abyste byli pastýři Boží církve, kterou si Bůh získal krví svého vlastního Syna.” Kdo si získal církev svou vlastní krví? Byl to Ježíš. Skutky 20:28 říkají, že Bůh si získal svou církev vlastní krví. A proto je Ježíš Bůh!

Tomáš, učedník, vyhlašuje o Ježíši: „Můj Pán a můj Bůh.” (Jan 20:28) Ježíš jej neopravuje. Titus 2:13 nás povzbuzuje, abychom očekávali příchod našeho Boha a Spasitele – Ježíše Krista (také v 2. Petrův 1:1). V listě Židům 1:8 Otec vyhlasuje o Ježíši: „O Synovi však: Tvůj trůn, Bože, je na věky věků a žezlo práva je žezlem tvého království.”

V Zjevení anděl přikazuje apoštolu Janovi, aby uctíval jediného Boha (Zjevení 19:10). Několikrát je Ježíš v Písmu uctíván (Matouš 2:11; 14:33; 28:9,17; Lukáš 24:52; Jan 9:38). Nikdy nekárá lidi, že jej uctívají. Kdyby Ježíš nebyl Bohem, řekl by lidem, aby jej uctíval tak, jak to řekl i anděl v Zjevení. Je taky mnoho jiných veršů a pasáží v Bibli, které svědčí o Ježíšově božství.

Nejdůležitějším argumentem, že Ježíš musí být Bůh, je, že kdyby jím nebyl, Jeho smrt by nepostačovala na splacení dluhu celého světa (1. Janovův 2:2). Jedině Bůh mohl zaplatit tento nekonečný dluh. Jedině Bůh mohl vzít hříchy celého světa (2. Korintským 5:21), zemřít a být vzkříšen – a tak zvítězit nad hříchem a smrtí.

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode